POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warszawa 25 maja 2018


1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Warsaw Concierge Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwana dalej WCG.


2. WCG przetwarza wszystkie dane osobowe Klienta wyłącznie w celach związanych z prawidłowym wykonywaniem na jego rzecz Usług Concierge. W Tym celu WCG jest więc uprawniony do przekazania danych Klienta innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez nie ich obowiązków względem Klienta, tj. partnerom WCG, korporacjom taksówkarskim, operatorom usług pocztowych lub kurierskich.


3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane (prawo sprostowania), zablokowane lub usunięte (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, o których mowa w artykułach 15 do 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w każdym czasie prawo potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:

  • jakie jej dane osobowe są przetwarzane,
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych,
  • cele przetwarzania,
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej;
  • czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.


Jeżeli Klient chce skorzystać z ww. praw, może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: email: office@warsawcg.com lub pisemnie pod adresem Warsaw Concierge Group, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. W takim wypadku WCG dostarcza Klientowi, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu lub informuje o sposobie procedowania żądania Klienta.


4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami prawa do pozyskania danych lub realizujących Usługi Concierge, nie będą wykorzystywane do wysyłania informacji handlowych, chyba że Klient wyrazi na to wyraźną, odrębną i uprzednią zgodę, którą w każdej chwili może cofnąć bez względu na kwestię realizacji Zamówienia.


5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu realizacji i rozliczenia Usług Galeria Krakowska Concierge na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b wyżej powołanego Rozporządzenia na podstawie złożonego Zamówienia, przy czym usługi, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. c) odbywać się będą za uprzednią zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a wyżej powołanego Rozporządzenia. Dane mogą zostać także udostępnione na żądanie organów publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia.


6. W odniesieniu do Klienta obowiązkiem zachowania poufności objęte są w szczególności wszelkie dane dotyczące składanych zamówień, struktury jego zamówień i innych udostępnionych WCG szczegółów.


7. W odniesieniu do danych osobowych Klienta WCG nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach Klientów ani ich profilowania.